ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od 1. února bude nově ve škole působit školní psycholožka. Vždy jedenkrát v týdnu (pondělí) bude poskytovat své služby dětem, pedagogům i zákonným zástupcům žáků. Zaměří se na činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, bude pracovat se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech povede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa.

Aby bylo možné poskytovat psychologické služby ve škole, je nutný souhlas zákonných zástupců žáků. Proto si Vás dovolujeme oslovit se žádostí o poskytnutí souhlasu s touto službou.

Generalni-souhlas-psycholozka

NÁPLŇ ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

1.     Diagnostika, depistáž

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
 • Diagnostika při výukových a v ýchovných problémech žáků.
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole.

2.     Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení).
 • Individuální přípradová práce se žáky v osobních problémech (konzultace,vedení).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
 • Kariérové poradenství u žáků.
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se  zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

3.      Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Participace na přípravě programu zápisu do 1.ročníku základního vzdělávání.
 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).
 • Účast na pracovních poradách školy.
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Metodická itervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
 • Prezentační a informační činnost.
 • Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.  (MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.)