Naše škola

Škola je zřízena jako škola základní. Od školního roku 2023/2024 vzdělává žáky v běžných i speciálních třídách. Je tvořena školními areály v Nejdecké a Husově ulici a dále pavilonem ZŠ speciální ve Školní ulici.

V běžných třídách v areálu v Husově ul. se zaměřujeme na vzdělávání dětí v menších skupinách nebo dělených třídách, snažíme se o individualizaci výuky. Při vzdělávání využíváme ekologické zahrady a sportovní areál v bezprostřední blízkosti školní budovy.

Ve speciálních třídách v areálu v Nejdecké ul. poskytujeme žákům s různým speciálními vzdělávacími potřebami základní vzdělání, v oboru ZŠ speciální potom základy vzdělání.

Škola v Nejdecké ul. je vhodná pro vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení (dyslektiků), dětí s poruchami pozornosti, vývojově oslabenými kognitivními funkcemi a komunikačními poruchami. Výhodou je individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídách. Zmíněné podmínky snižují riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy. Škola není spádová, tudíž mohou být zapsány děti bez ohledu na bydliště.

Ve škole jsou zřízeny třídy pro žáky s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb, například dyslektické třídy( pro děti s běžným intelektem) nebo třídy zřízené pro děti s LMP, či pro žáky s kombinovanými vadami aj.

Pedagogové mají bohaté zkušenosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s různými druhy podpůrných opatření např. se specifickými poruchami učení (dyslexií, dyskalkulií, dysgrafií, dysortografií), s poruchami pozornosti a chování, žáky s narušenou komunikační schopností (dyslálií a dysfázií), PAS nebo lehkým až těžkým mentálním handicapem a kombinovanými vadami.

Brány školy se poprvé otevřely v září 1955. Od té doby uběhlo mnoho času a škola zcela proměnila svou tvář – rozrostla se, zkrásněla. Nyní vyučování probíhá v 13 třídách různě zaměřených třídách, na výchově a vzdělání se podílí více jak 36 pedagogů včetně vedení školy, asistentek pedagoga a vychovatelek ŠD. Školu utváří přípravná třída ZŠ, čtyři dyslektické třídy I. stupně ZŠ a tři II. stupně ZŠ (běžný vzdělávací program dle RVP ZV), dále dvě třídy pro žáky s LMP a tři třídy vzdělávající děti dle ŠVP pro ZŠ speciální.

Výuka je realizována ve velmi pěkném, moderním prostředí. Každá kmenová třída má svou učebnu. Odborné předměty jsou vyučovány v odborných učebnách: dvou interaktivních, počítačové, cvičné kuchyni, specializované učebně pro speciálně pedagogické nápravy a logopedii a školních dílnách. Učitelé a žáci využívají ve výuce 10 interaktivních tabulí. K budově patří rozlehlý školní pozemek s udržovanou školní zahradou. Ve školním roce 2002/ 2003 bylo vybudováno nové sportovní hřiště a doskočiště pro skok daleký. Na jaře 2015 bylo provedeno kompletní zateplení budov v Nejdecké ul. a v roce 2018 byla zateplena budova odloučeného pracoviště ve Školní ul., kde sídlí třídy ZŠ speciální. V červenci 2019 byla provedena demolice staré budovy cvičeben, která byla v havarijním stavu. Pro výuku tělesné výchovy škola využívá městskou sportovní halu, stadion ŠAK a další městská sportoviště.

Od 1. srpna 2023 došlo ke sloučení ZŠ Chodov, Nejdecké ul. s ZŠ Chodov, Husova ul., kdy se stala nástupnickou organizací ZŠ Chodov v Nejdecké ul. Nově vzniklá spojená škola získala nový název 3. základní škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021/2022

INSPEKČNÍ ZPRÁVA