Vítejte na nových webových stránkách 3. základní školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace – pracoviště ZŠ v Nejdecké 254, 357 35 Chodov. Tyto stránky jsou nově vytvořené v únoru 2021. Původní web školy

3. základní školy Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace – pracoviště ZŠ v Nejdecké 254, 357 35 Chodov poskytuje základní vzdělání dětem s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy je přípravná třída základní školy.

Zaměřujeme se na vzdělávání dětí s vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie…), s komunikačními poruchami, s poruchou pozornosti, PAS a také na vzdělávání dětí s různým kombinovaným postižením a mentálním postižením.

Škola má zřízené třídy zvlášť pro děti s poruchami učení – dyslektické třídy, kde jsou děti vzdělávány podle běžného vzdělávacího programu pro ZŠ a jsou jim poskytována podpůrná opatření formou individualizace výuky, využití speciálně pedagogických metod a pomůcek.

Dále jsou ve škole třídy pro děti s lehkým mentálním postižením a třídy ZŠ speciální pro děti s kombinovaným postižením, kde probíhá vzdělávání podle upraveného vzdělávacího programu nebo vzdělávacího programu ZŠ speciální. Vzdělávání je realizováno v malých kolektivech, zpravidla podle individuálního vzdělávacího plánu.

Zřizovatelem školy je Město Chodov, Komenského 1077, 357 35 Chodov