Pro školní rok 2022/2023 bude škola otevírat jednu první třídu pro děti s vývojovými poruchami učení – dyslektickou třídu.

VÝSLEDEK ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ

Vloženo

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO JINÝCH ROČNÍKŮ

V případě zájmu lze přijmout i žáky se SVP – specifickými poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, dysortografie aj.) 1. – 8. ročníku ( třída s běžným vzdělávacím programem) nebo žáky 1. – 9. ročníku s lehkým mentálním postižením. Děti mohou být přijaty v průběhu celého školního roku.

Pro školní rok 2022/23 je volných pouze několik posledních míst (pouze v některých ročnících) do naplnění kapacity školy.

Pro více informací se můžete obrátit na vedení školy na tel. čísle: 352 352 490 -1, 731 151 826

DOKLADY POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ:

písemná žádost zákonného zástupce, doporučení ke vzdělávání školského poradenského zařízení.