V současné době je kapacita školy pro přijímání žáků pro školní rok 2023/2024 naplněna. Přijímáme pouze záznamy zájemců o přestup v případě, že by se místo uvolnilo a zájemců pro školní rok 2024/2025.

Pro více informací se můžete obrátit na vedení školy na tel. čísle: 352 352 490 -1, 731 151 826

Vloženo 1. 4. 2024

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Pro školní rok 2023/2024 škola bude otevírat jednu první třídu pro děti s vývojovými poruchami učení – dyslektickou třídu.

VÝSLEDEK ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ

Vloženo 1. 4. 2024

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO JINÝCH ROČNÍKŮ

V případě zájmu lze přijmout i žáky se SVP – specifickými poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, dysortografie aj.) 1. – 8. ročníku ( třída s běžným vzdělávacím programem) nebo žáky 1. – 9. ročníku s lehkým mentálním postižením. Děti mohou být přijaty v průběhu celého školního roku.

DOKLADY POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ:

písemná žádost zákonného zástupce, doporučení ke vzdělávání školského poradenského zařízení.