Letos proběhl bez účasti dětí v období od 1. 4. do 30. 4. 2021. V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva souvisejícími s onemocněním COVID-19 došlo ke změně organizace zápisů do 1. ročníků pro školní rok 2021/2022 – zápis se uskutečnil bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

VÝSLEDEK ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ

Vloženo 30. 4. 2021

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO JINÝCH ROČNÍKŮ

V případě zájmu lze přijmout i žáky se SVP – specifickými poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, dysortografie aj.) 1. – 7. ročníku ( třída s běžným vzdělávacím programem) nebo žáky 1. – 9. ročníku s lehkým mentálním postižením. Děti mohou být přijaty v průběhu celého školního roku.

Pro školní rok 2021/22 je volných pouze několik posledních míst (pouze v některých ročnících) do naplnění kapacity školy.

Pro více informací se můžete obrátit na vedení školy na tel. čísle: 352 352 490 -1

DOKLADY POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ:

písemná žádost zákonného zástupce, doporučení ke vzdělávání školského poradenského zařízení.