Letos proběhne bez účasti dětí v období od 1. 4. do 30. 4. 2021. V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva souvisejícími s onemocněním COVID-19 dochází ke změně organizace zápisů do 1. ročníků pro školní rok 2021/2022 – zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Jak má zákonný zástupce dítěte při zápisu postupovat?


Vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (k vyzvednutí ve škole, nebo stáhnout z webových stránek školy, popř. zašleme elektronicky) a doručit do školy v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2021 následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo sken žádosti opatřený podpisem (není možné poslat jen prostý e-mail)
3. poštou na adresu školy
4. vhozením do schránky umístěné na budově školy

Ke stažení: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost je nutné doplnit doporučením školského poradenského zařízení – PPP, SPC.

Pro využití možnosti osobního podání žádosti (bez přítomnosti dítěte) bude základní škola otevřena dne 21. 4. 2021 v době od 13:00 do 16:00 hodin.

V případě, že bude zákonný zástupce dítěte žádat o odklad povinné školní docházky, musí k žádosti přiložit vyjádření školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře. Jestliže tyto dokumenty v době podání žádosti o odklad nebude mít zákonný zástupce k dispozici, dodá je škole obratem po jejich obdržení z poradenského zařízení.

Po ukončení zápisu ředitelka základní školy vyhodnotí průběh zápisu a na základě výsledku bude vydáno rozhodnutí o přijetí žáka k povinné školní docházce.

V případě nepřijetí žáka bude tato informace telefonicky sdělena školou zákonnému zástupci dítěte do 15. 5. 2021.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ (školní vzdělávací program běžné ZŠ)

TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHAMI UČENÍ

Škola vzdělává v samostatných třídách podle vzdělávacího programu běžné ZŠ (RVP ZV) děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jako specifickými poruchami učení, komunikačními poruchami a PAS. Do třídy lze zapsat na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny děti s SPU, vývojovými poruchami pozornosti, ADHD a ADD i poruchami komunikace. Nabízíme individuální přístup v malém kolektivu dětí a speciálně pedagogickou péči.

TŘÍDA PRO DĚTI S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Škola vzdělává zvlášť v samostatných třídách podle vzdělávacího programu ZŠ s upravenými výstupy (úroveň minimálních výstupů RVP ZV) děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jako lehké mentální postižení a jeho kombinace. Do třídy lze zapsat na základě doporučení SPC nebo PPP  děti s LMP a kombinovaným postižením s LMP ( např. poruchami pozornosti, komunikace a PAS). Nabízíme individuální přístup v malém kolektivu dětí, možnost zpracování IVP a speciálně pedagogickou péči.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ SPECIÁLNÍ (vzdělávací program ZŠ speciální)

TŘÍDA PRO DĚTI SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM A TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Škola vzdělává v samostatných třídách podle vzdělávacího programu ZŠ speciální děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jako středně těžké a těžké mentální a kombinované postižení. Do třídy lze zapsat na základě doporučení SPC děti s STMP, TMP a kombinovaným postižením. Nabízíme individuální přístup v malém kolektivu dětí, možnost zpracování IVP a speciálně pedagogickou péči.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO JINÝCH ROČNÍKŮ

V případě zájmu lze přijmout i žáky se SVP – specifickými poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, dysortografie aj.) 1. – 7. ročníku ( třída s běžným vzdělávacím programem) nebo žáky 1. – 9. ročníku s lehkým mentálním postižením. Děti mohou být přijaty v průběhu celého školního roku.

Pro školní rok 2020/21 je kapacita školy zcela naplněna.

Pro více informací se můžete obrátit na vedení školy na tel. čísle: 352 352 490 -1

DOKLADY POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ:

písemná žádost zákonného zástupce, doporučení ke vzdělávání školského poradenského zařízení.