Školní družina

Součástí školy jsou tři oddělení školní družiny, která zajišťují pestré a kvalitní vyplnění volného času dětí v ranních a v odpoledních hodinách. Družina vytváří dětem vhodné podmínky pro relaxaci i pro přípravu na školní vyučování. Mezi tradičně oblíbené činnosti školní družiny patří didaktické hry se stavebnicemi a stolními hrami, tvořivé výtvarné a rukodělné činnosti, keramické tvoření, volné hraní, sportovní soutěže na hřišti, hale nebo přírodě. 

Činnost školní družiny:

  • Odpočinková – spontánní činnost
  • Rekreační činnost
  • Zájmová činnost
  • Pobyt venku
  • Příprava na vyučování
  • Činnosti se vzájemně prolínají. Za příznivého počasí využíváme pro pobyt venku v přírodě, na hřišti nebo školní zahradě.

Činnost školní družiny vyplývá z ŠVP ŠD (Příloha ŠVP pro ZV  „Škola nemusí být problém“). Výchovně vzdělávací činnost plní poslání školní družiny a vede k naplňování klíčových kompetencí pro rozvoj docházejících žáků a dětí.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní družina od 6:00 hod do 7:40 hod

Odpolední družina od 11:40 do 16:00 hod

Kapacita školní družiny je 35 žáků, školní družina je zřízena výhradně pro žáky I. stupně ZŠ, ve výjimečných případech pro žáky II. stupně ZŠ speciální. O přijetí žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněné přihlášky k činnosti ŠD a stanovených kritérií pro přijetí. Na zapsání do ŠD není právní nárok.

KRITERIA PRO PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Ve školní jídelně je stanoven nový rozvrh střídání družin. Děti z přípravné třídy a 1. třídy obědvají v jídelně od 12:10 hod. (oddělení pí. Florianové), ostatní od 13:15hod.(oddělení pí. Škarpecké a pí. Godžové).