Školní družina

Součástí školy jsou tři oddělení školní družiny, která zajišťují pestré a kvalitní vyplnění volného času dětí v ranních a v odpoledních hodinách. Družina vytváří dětem vhodné podmínky pro relaxaci i pro přípravu na školní vyučování. Mezi tradičně oblíbené činnosti školní družiny patří didaktické hry se stavebnicemi a stolními hrami, tvořivé výtvarné a rukodělné činnosti, keramické tvoření, volné hraní, sportovní soutěže na hřišti, hale nebo přírodě. 

Činnost školní družiny:

  • Odpočinková – spontánní činnost
  • Rekreační činnost
  • Zájmová činnost
  • Pobyt venku
  • Příprava na vyučování
  • Činnosti se vzájemně prolínají. Za příznivého počasí využíváme pro pobyt venku v přírodě, na hřišti nebo školní zahradě.

Činnost školní družiny vyplývá z ŠVP ŠD (Příloha ŠVP pro ZV  „Škola nemusí být problém“). Výchovně vzdělávací činnost plní poslání školní družiny a vede k naplňování klíčových kompetencí pro rozvoj docházejících žáků a dětí.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní družina od 6:00 hod do 7:40 hod

Odpolední družina od 11:40 do 16:00 hod

Kapacita školní družiny je 35 žáků, školní družina je zřízena výhradně pro žáky I. stupně ZŠ, ve výjimečných případech pro žáky II. stupně ZŠ speciální. O přijetí žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněné přihlášky k činnosti ŠD a stanovených kritérií pro přijetí. Na zapsání do ŠD není právní nárok.

KRITERIA PRO PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY shodná kritéria pro přijetí platí i pro školní rok 2023/2024

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Ve školní jídelně je stanoven nový rozvrh střídání družin. Děti z přípravné třídy a 1. třídy obědvají v jídelně od 12:10 hod. (oddělení pí. Florianové), ostatní od 13:15hod.(oddělení pí. Škarpecké a pí. Godžové).