Výchovná poradkyně :         Mgr. Lenka Ryparová (Prokopičová)

Konzultační  hodiny :           pondělí    13:30 – 15:00 hod        telefon:    352  352  491

e-mail: lenka.prokopicova@zschodov-nejdecka.cz

ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE:

Kariérové poradenství – informace o procesu přijímání na střední školy, individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům, zjišťování zájmu žáků a vyhodnocování průběhu přijímacího řízení.

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami koordinace vzniku a plnění individuálních vzdělávacích plánů.

Péče o žáky s neprospěchem a žáky nadané – vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

Řešení problémů spojených se školní docházkou – evidence neomluvené absence.

Řešení problémových situací ve škole – konzultace žákům, rodičům i kolegům k problémům spojeným s nekázní žáků a neplněním školních povinností.

Veškerá dokumentace z činnosti výchovného poradce a ŠPP je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze jeho zákonní zástupci.

Informace k podávání přihlášek na SŠ

Žáci si mohou do 1. kola přijímacího řízení podat 2 přihlášky.

Přihlášky obdrží žáci zdarma ve škole (každý žák 2 přihlášky).

Vyplněné, potvrzené a zkontrolované přihlášky třídním učitelem a výchovným poradcem, podávají žáci sami přímo řediteli příslušné střední školy (nepředkládají se tedy prostřednictvím základní školy, jak tomu bylo dříve). Pokud se jedná o školu, kde je nezbytný lékařský posudek, je třeba jej k přihlášce přiložit.

Žáci musí podat přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března, pokud se žák hlásí na školu s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

Pro konání přijímacích zkoušek je navržen termín od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, v období od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání. 12. – 13. 5. 2023 (druhý náhradní termín), ředitelé středních škol musí zveřejnit termíny zkoušek do 31. ledna, na školy s talentovou zkouškou do 30. října.

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia se v řádném termínu uskuteční 13. a 14. dubna 2023. Jednotnou přijímací zkoušku do oborů víceletých gymnázií budou uchazeči konat 17. a 18. dubna 2023. Náhradní termín pro všechny obory vzdělání byla stanoven na dny 10. a 11. května 2023.

Škola, kam se žák hlásí, musí vyhlásit 2 termíny. Žák si vybere termín, který mu bude více vyhovovat a tento termín musí označit do přihlášky. V případě, že se budou termíny zkoušek na některé školy překrývat, musí si žák vybrat, na kterou zkoušku se dostaví, náhradní termín nebude stanoven. Je také možné, že bude dělat troje přijímací zkoušky za týden.

Pokud bude žák přijat na 2 nebo 2 školy najednou, vybere si jednu školu a na ni bude muset do pěti pracovních dní od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu. O zpětné vyžádání zápisového lístku může uchazeč požádat nejvýše jednou. Zápisový lístek dostanou žáci na naší škole.

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může škola vyhlásit další kola přijímacího řízení. Zde si mohou žáci podat neomezený počet přihlášek.

Rozšiřující informace k přijímacímu řízení na střední školy a vzory přihlášek na SŠ

2022_Celková informace k přijímacímu řízení na SŠ.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2022/23:

https://www.zschodov-nejdecka.cz/wp-content/uploads/2023/01/JPZ_schema_2023.pdf

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ

Přehled SŠ

www.atlasskolstvi.cz

www.nuov.cz

www.stredniskoly.cz

www.infoabsolvent.cz

portal.mpsv.cz

Informace ze světa práce

www.profesia.cz