Třídy ZŠ speciální sídlí v samostatné budově odloučeného pracovišti ve Školní 697, 357 35 Chodov. Telefonní kontakt: 352 352 494.

Ve dvou třídách ZŠ speciální poskytujeme základní vzdělávání pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinovaným mentálním s tělesným nebo smyslovým postižením, vadami řeči a poruchami autistického spektra. Školní výuka je zaměřena na rozvoj dětí ve všech vzdělávacích oblastech.

Škola má zřízené tři třídy ZŠ speciální, kde je zařazeno od 6 do 8 žáků. V jedné z nich se zaměřujeme na vzdělávání dětí s PAS. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“ zpracovaného podle RVP ZŠ speciální, díl I. a II. nebo podle školního vzdělávacího „Škola nemusí být problém“ podle RVP ZV – minimální doporučená úroveň výstupů.

Na počátku vzdělávání si děti osvojují pravidla školního režimu, předčtenářské a předmatematické dovednosti, základy sebeobsluhy a dílčí pracovní dovednosti. Důraz je kladen na rozvoj sociální komunikace. Posléze je podle schopností žáků vybírána vhodná metoda čtení, analyticko – syntetická nebo globální. Průběžně je procvičována hrubá a jemná motorika i grafomotorika. Podle individuálních možností každého dítěte je pak zvolena technika psaní. Jsou budovány matematické představy, postupně rozšiřován početní obor a matematické úkony. Estetické cítění a vnímání je rozvíjeno při hudebních a výtvarných činnostech. Děti se učí základním pracovním návykům, ze kterých pak vyplývá schopnost samostatné práce podle pokynů a spolupráce ve skupině. V neposlední řadě žáci získávají poznatky z oblasti společenského života, přírody, zdraví. Velká péče je věnována rozvoji sociálních dovedností tak, aby se žáci dokázali přizpůsobit běžným situacím, orientovat se v nich a vyjádřit své potřeby. Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků je možnost doplnit vzdělávací program individuálním vzdělávacím plánem.