Projekt „Škola nemusí být problém II.“

Naše škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. na období 2019–2021. Realizovaný projekt „Škola nemusí být problém II.“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015915 se zaměřuje na: zlepšení kvality vzdělání a výsledků žáků v klíčových kompetencích formou projektových dnů, využití ICT ve vzdělávání, vzdělávání pedagogických pracovníků (OSV, ICT, projektová výuka, matematická gramotnost a cizí jazyky) a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Projekt „Škola nemusí být problém I.“

V letech 2016-2018 škola realizovala projekt Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. na období 2016–2018. Realizovaný projekt „Škola nemusí být problém I.“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007694 byl zaměřen na : zlepšení kvality vzdělání, pedagogové školy se v rámci projektu zapojili do aktivit k posílení pedagogických kompetencí v oblasti čtenářské a matematické gramotnost, vzájemné spolupráce pedagogů, tandemové výuky a monitoringu. Žákům ohroženým školním neúspěchem bylo po celou dobu realizace projektu poskytováno doučování.

Grantový projekt „Škola nemusí být problém“

Od 2012 do roku 2014 se stala škola příjemcem finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci grantového projektu „Škola nemusí být problém“, který byl zařazen do prioritní osy „Počáteční vzdělávání“ a oblasti podpory „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami „. Projekt je zaměřen na problematiku vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem projektu byla inovace a implementace školního vzdělávacího programu, včasná péče o děti se sociokulturním znevýhodněním a vytvoření speciálně pedagogického a psychologického místa, které bylo zapojeno do reedukace a kompenzace speciálních vzdělávacích potřeb žáků chodovských škol. Aktivitami projektu se řešily vývojové poruchy řeči dětí předškolního a mladšího školního věku a celkový rozvoj osobnosti dětí od 3 let ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, což napomáhá předcházet školní neúspěšnosti. Projekt nabízel vzdělávání pedagogům v oblasti speciální pedagogiky a funkčních gramotností. Cílovými skupinami byly děti od 3 let se sociokulturním znevýhodněním a jejich rodiče, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogové. Projekt zajišťovali pedagogové a speciální pedagogové školy, školní psycholog a školní logoped.

Projekt ESF „Učíme se interaktivně“

Od ledna 2011 do července 2013 škola realizovala v rámci akce „EU peníze školám“ projekt „Učíme se interaktivně“s reg.č.CZ.1.07/1.4.00/21.0965 zaměřený na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. V rámci klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  bylo vytvořeno 12 sad (240 ks) inovovaných digitálních učebních materiálů pro interaktivní tabuli SMART Board. Pokud máte zájem o využití vzniklých interaktivních materiálů, můžete nás kontaktovat na adrese: info@zschodov-nejdecka.cz , rádi vám konkrétní materiály zašleme.

Grantový projekt „Učíme se, abychom se v životě uplatnili“

Od 18. prosince 2008 do 31. prosince 2010 byla naše škola příjemcem finanční podpory z Operačního programu. Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovala grantový projekt „Učíme se, abychom se v životě uplatnili“, který byl zařazen do prioritní osy „Počáteční vzdělávání“ a oblasti podpory „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami „.