Přípravná třída

Přípravné třídy ZŠ při škole mají více než patnáctiletou tradici. Navštěvují je předškolní děti. Přípravné třídy jsou vhodné pro děti s odkladem školní docházky, které potřebují vyrovnat svůj vývoj a intenzivně se připravit pro vstup do 1. třídy. Vzdělávání je zaměřené na systematickou přípravu dětí pro vstup do první třídy základní školy a na předcházení případným neúspěšným začátkům školní docházky. Pedagogové se také věnují dětem s poruchami pozornosti a komunikace.

Výuka probíhá individuálně v menším kolektivu dětí (10 – 15). Organizačně se výuka více podobá školnímu vyučování, probíhá ve dvou blocích od 7:40 do 11:40 hod. Škola nabízí i ranní a odpolední družinu.

Pedagogové hravou formou rozvíjejí u dětí rozumové schopnosti, jako jsou jazykové a komunikační dovednosti, předmatematické představy a poznání. Zaměřují se také na rozvoj jemné i hrubé motoriky a grafomotoriky. Součástí výuky je výtvarná, tělesná a pracovní výchova. Pro děti jsou pořádány různé aktivity jako výlety a exkurze, návštěvy knihovny a různé kulturní akce.

Děti jsou přijímány na základě přihlášky a doporučení pedagogicko psychologické poradny.  

Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Bližší informace poskytneme na tel. čísle: 352 352 490 – 491, 731151826 V případě zájmu je možné po předchozí domluvě navštívit výuku a prohlédnout si školní prostory.