Výchovná poradkyně :         Mgr. Lenka Ryparová (Prokopičová)

Konzultační  hodiny :           pondělí    13:30 – 15:00 hod        telefon:    352  352  491

Primární preventistka :        Mgr. Ladislava Bauková

Konzultační  hodiny :           na základě telefonické domluvy     telefon:    352  352  493

Speciální pedagog:               Mgr. Iva Jurnečková

Konzultační  hodiny :           na základě telefonické domluvy     telefon:    352  352  490

Školní psycholog: Mgr. Jana Novotná

Konzultační hodiny: na základě telefonické domluvy     telefon:    352  352  490

Poradenská činnost v oblasti řešení výchovných a výukových problémů dětí a žáků, prevence rizikového chování, volby povolání a přihlášení ke studiu na SŠ, metodická činnost při výukových a výchovných problémech žáků.

Školní poradenské pracoviště naší školy zabezpečuje služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogům v těchto oblastech:

Budování příznivého klimatu školy

Podíl na realizaci programu rovných příležitostí dětí a žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Odborná pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Prevence sociálně patologických jevů

Kariérové poradenství

Koordinace aktivit školy souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků

Průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium a profesi se zvláštní pozorností k nerozhodnutým žákům, k žákům se zdravotními a sociálními problémy, k nadaným žákům

Včasná intervence v případě řešení aktuálních problémů

Metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

Poradenskou činnost školy týkající se vzdělávání Vašeho dítěte můžete bezplatně využít v rámci konzultační činnosti i Vy jako zákonní zástupci.

Veškerá dokumentace z činnosti výchovného poradce a ŠPP je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze jeho zákonní zástupci.