Výchovná poradkyně :         Mgr. Lenka Prokopičová

Konzultační  hodiny :           pondělí    13:30 – 15:00 hod        telefon:    352  352  493

Primární preventistka :        Mgr. Danuše Kůsová

Konzultační  hodiny :           na základě telefonické domluvy     telefon:    352  352  493

Speciální pedagog:               Mgr. Iva Jurnečková

Konzultační  hodiny :           na základě telefonické domluvy     telefon:    352  352  490

Poradenská činnost v oblasti řešení výchovných a výukových problémů dětí a žáků, prevence rizikového chování, volby povolání a přihlášení ke studiu na SŠ, metodická činnost při výukových a výchovných problémech žáků.

Školní poradenské pracoviště naší školy zabezpečuje služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogům v těchto oblastech:

Budování příznivého klimatu školy

Podíl na realizaci programu rovných příležitostí dětí a žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Odborná pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Prevence sociálně patologických jevů

Kariérové poradenství

Koordinace aktivit školy souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků

Průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium a profesi se zvláštní pozorností k nerozhodnutým žákům, k žákům se zdravotními a sociálními problémy, k nadaným žákům

Včasná intervence v případě řešení aktuálních problémů

Metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

Poradenskou činnost školy týkající se vzdělávání Vašeho dítěte můžete bezplatně využít v rámci konzultační činnosti i Vy jako zákonní zástupci.

Veškerá dokumentace z činnosti výchovného poradce a ŠPP je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze jeho zákonní zástupci.

Informace k podávání přihlášek na SŠ

Žáci si mohou do 1. kola přijímacího řízení podat 2 přihlášky.

Přihlášky obdrží žáci zdarma ve škole (každý žák 2 přihlášky).

Vyplněné, potvrzené a zkontrolované přihlášky třídním učitelem a výchovným poradcem, podávají žáci sami přímo řediteli příslušné střední školy (nepředkládají se tedy prostřednictvím základní školy, jak tomu bylo dříve). Pokud se jedná o školu, kde je nezbytný lékařský posudek, je třeba jej k přihlášce přiložit.

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno.

Žáci musí podat přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března, pokud se žák hlásí na školu s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

Pro konání přijímacích zkoušek je navržen termín od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, v období od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání. 12. – 13. 5. 2021 (druhý náhradní termín), ředitelé středních škol musí zveřejnit termíny zkoušek do 31. ledna, na školy s talentovou zkouškou do 30. října.

Škola, kam se žák hlásí, musí vyhlásit 2 termíny. Žák si vybere termín, který mu bude více vyhovovat a tento termín musí označit do přihlášky. V případě, že se budou termíny zkoušek na některé školy překrývat, musí si žák vybrat, na kterou zkoušku se dostaví, náhradní termín nebude stanoven. Je také možné, že bude dělat troje přijímací zkoušky za týden.

Pokud bude žák přijat na 2 nebo 2 školy najednou, vybere si jednu školu a na ni bude muset do pěti pracovních dní od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu. O zpětné vyžádání zápisového lístku může uchazeč požádat nejvýše jednou. Zápisový lístek dostanou žáci na naší škole.

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může škola vyhlásit další kola přijímacího řízení. Zde si mohou žáci podat neomezený počet přihlášek.

Přehled SŠ

www.atlasskolstvi.cz

www.nuov.cz

www.stredniskoly.cz

www.infoabsolvent.cz

portal.mpsv.cz

Informace ze světa práce

www.profesia.cz

Rozšiřující informace k přijímacímu řízení na střední školy a vzory přihlášek na SŠ

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1