Přípravná třída „Sluníčko“ má ve škole více než patnáctiletou tradici.  Navštěvují ji předškolní děti, přednostně s odkladem školní docházky. Vzdělávání v přípravné třídě je zaměřené na systematickou přípravu pro vstup do první třídy základní školy a na předcházení případným neúspěšným začátkům školní docházky. Vzdělávání probíhá individuálně v menším kolektivu dětí (10-15). Organizačně se výuka podobá školnímu vyučování, probíhá v integrovaných blocích od 7:40 do 11:40 hodin. Škola umožňuje dětem a žákům ranní i odpolední družinu s možností stravování ve školní jídelně.

Pedagogové vedou výuku hravou formou. Rozvíjí u dětí rozumové schopnosti a dovednosti, z oblasti jazyka, komunikace, předmatematických představ a vzbuzují v dětech touhu po poznání. Zaměřují se také na podporu jemné, hrubé motoriky a grafomotoriky. Součástí výuky jsou estetické a kreativní činnosti, které jsou realizovány prostřednictvím výtvarné, hudební, tělesné a pracovní výchovy. Jsou vybírány individuální, skupinové a frontální metody a formy práce, které odpovídají věku, potřebám, zkušenostem a zájmům dětí a maximálně se přizpůsobují vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním i emocionálním potřebám dětí. Ve třídě jsou zavedena žákovská portfolia, která prezentují vývoj dítěte a slouží k diagnostice, která nastavuje vhodný vzdělávací přístup.

Pro děti jsou pořádány různé aktivity například výlety, exkurze, návštěvy knihovny a různé kulturní akce. Děti z přípravné třídy se zúčastňují některých akcí pořádaných pro 1. stupeň základní školy, aby si snáze přivykaly na budoucí prostředí první třídy.

Dle školského zákona jsou děti s odkladem školní docházky a předškolní děti přijímány na základě přihlášky a doporučení pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Docházka dětí do přípravné třídy je povinná a bezplatná.

ŠVP „Sluníčko“ motivuje děti i formativním slovním hodnocením činností. Děti nejsou klasifikovány známkami, ale motivačně podporovány k dosahování lepších výsledků.

Škola respektuje týdenní vyučovací dobu, která je stanovena v rozsahu 20 hodin, podle kurikula RVP PV. Denní vyučovací doba (4 hodiny) je rozdělena do kratších časových úseků s důmyslným střídáním pestrých činností podle potřeb a zájmů dětí. Hra je hlavním výchovně vzdělávacím prostředkem, jež prolíná všemi činnostmi. Snahou je u dětí rozvíjet smyslovou percepci (především zrak, sluch a hmat), rozumové schopnosti, jazykové a řečové dovednosti, grafomotorické schopnosti, samostatnost, fantazii, sebedůvěru, motorickou obratnost, fyzickou zdatnost, pozitivní myšlení k sobě samému i k ostatním.

PŘIHLÁŠKA DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY na školní rok 2024/25